GDPR

Tyto zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou vydány za účelem poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje ORLI ZNOJMO, s.r.o., IČ 283 41 511, se sídlem Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo, zpracovává o fyzických osobách při své činnosti.

Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ("GDPR") za účelem splnění informační povinnosti společnosti Orli Znojmo jakožto správce ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR.

A. INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je ORLI ZNOJMO, s.r.o., IČ 283 41 511, se sídlem Dvořákova 2922/16, 669 02 Znojmo.

B. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje jsou zpracovány pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

 • a. zpracování je nezbytné pro realizaci práv a povinností v souvislosti s prodejem permanentních vstupenek v souladu s článkem 6 odst. 1 písm b) GDPR
 • b. na základě souhlasu subjektu údajů pro marketingové účely v souladu s článekm 6 odst. 1 písm. a) GDPR

C. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Příjemcem osobních údajů je Orli Znojmo. Osobní údaje mohou být dále zpřístupněny osobám poskytujícím Orli Znojmo IT služby či poskytovateli marketingové platformy, prostřednictvím které dochází k rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení.

D. KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, adresa sídla, fakturační adresa
 • Kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

E. PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍCH ZEMÍ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI

Osobní údaje nejsou předávány do žádné třetí země.

F. DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ULOŽENY

Osobní údaje bude Orli Znojmo zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Orli Znojmo podle platných právních předpisů, nejdéle však 10 let od ukončení smluvního vztahu.

G. PRÁVA FYZICKÝCH OSOB V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním svých osobních údajů má každá fyzická osoba následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům

 • Máte právo požádat o informaci o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, případně za jakým účelem, v jakém rozsahu, po jakou dobu budou uloženy, z jakého zdroje byly získány, zda dochází při zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Dále máte právo požádat o kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné.

Právo na opravu osobních údajů

 • V případě, že jsou Vaše osobní údaje nepřesné či neúplné, můžete kdykoliv požadovat jejich opravu či doplnění.

Právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)

 • Pokud (i) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a zároveň neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) je-li to uloženo zákonnou povinností, musí správce Vaše osobní údaje vymazat.

Právo na omezení zpracování osobních údajů

 • Nastanou-li v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jakékoliv sporné otázky, je správce povinen omezit zpracování údajů takovým způsobem, že je může mít pouze uloženy a případně je též může použít za účelem určení či výkonu právních nároků.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

 • Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo na přenositelnost osobních údajů

 • V případě, že je prováděno automatizované zpracování osobních údajů založené na smlouvě či Vámi uděleném souhlasu, máte právo na poskytnutí údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Máte právo kdykoliv odvolat dříve poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je v souladu s právními předpisy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

 • Pokud se domníváte, že při zpracování údajů došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

H. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ, VČETNĚ PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje fyzických osob nejsou v Orli Znojmo předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

I. DOTAZY

Pokud Vás zajímají podrobné informace o Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů, včetně práva na přístup a opravu nepřesných údajů, nebo jiný dotaz nebo stížnost k jejich zpracování, kontaktujte nás prosím poštou na adresu sídla Orli Znojmo nebo e-mailem.

Kontaktní adresou v otázkách zpracování osobních údajů je info@hcorli.cz.

NEWSLETTER